REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym działającym pod adresem: www.pieczatkapolska.pl, prowadzonym przez PRINTY Pieczątka Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowskich Górach.

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,

 2. Sprzedawca PRINTY Pieczątka Polska Spółka z o. o., z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kruczej 37, 42-605 Tarnowskie Góry, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod numerem KRS: 0000831646, NIP: 645-245-51-56, Regon: 240875190, zwaną dalej Printy, telefon kontaktowy: 503 303 330 , 32 282 82 07 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, adres poczty elektronicznej: sklep@pieczatkapolska.pl

 3. Klient (Użytkownik) – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną,

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z treścią art. 22(1) Kodeksu cywilnego,

 5. Konto Klienta (Użytkownika) – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi (Użytkownikowi) i dostępny dla niego po wpisaniu hasła (konta e-mail) i loginu.

 6. Rejestracja Konta – ma miejsce poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.pieczatkapolska.pl. Prawidłowa rejestracja potwierdzana jest wiadomością elektroniczną przekazaną na podany w formularzu adres e-mail Klienta.

 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),

 8. Sklep internetowy (zwany również Sklepem) – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem: www.pieczatkapolska.pl,

 9. Towar –znajdujące się w ofercie Sklepu produkty poligraficzne, a w szczególności: pieczątki, akcesoria do druku, itp. Oraz powiązane z nimi usługi. Towary są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski,

 10. Cena – oznacza cenę brutto Towaru, wyrażoną w złotych polskich, nieuwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru,

 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży,

 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta i potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz dokonania zapłaty ceny sprzedaży Towaru przez Klienta,

 13. Koszty dostarczenia Towaru - opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu ponoszone przez Klienta, niezależne od Sprzedawcy, w szczególności przez Pocztę Polską, GSL lub wybranego przez Klienta kuriera.

 14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 90 ),

 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 287 ze zm.),

 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 344 ze zm.).

 

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.

Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez prowadzącego Sklep informacji Konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te są zawarte w poniższych punktach Regulaminu.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Informację o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeku cywilnego.

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien posiadać:

 1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,

 2. dostęp do poczty elektronicznej,

 3. aktywne konto poczty elektronicznej,

 4. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej,

 5. przeglądarkę internetową, przy czym dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie.

 1. Przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Towar, Klient powinien zwrócić uwagę na stan otrzymanej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia ujawnionych nieprawidłowości przewoźnikowi oraz powiadomienia o tym Sprzedawcę.

 

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Poprzez złożenie Zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności.

 2. Korzystając ze Sklepu Klient akceptuje również używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej.

 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego.

 4. W celu złożenia Zamówienia należy uruchomić stronę internetową: www.pieczatkapolska.pl, wypełnić formularz Zamówienia, w tym dane wskazane w formularzu, a w szczególności dokonać:

 1. szczegółowego wskazania zamawianych Towarów; w tym wskazać treść pieczątki,

 2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i danych, na jakie ma być wystawiona faktura (mogą to być różne dane);

 3. wyboru sposobu płatności.

 1. W trakcie składania Zamówienia elementem procedury jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta zgody - poprzez złożenie Zamówienia - na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu jego realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.

 2. Brak zachowania należytej staranności podczas składania Zamówienia, w tym podanie nieprawidłowej treści pieczątki - może spowodować konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym w szczególności: kosztów ponownie wykonanej pieczątki, błędnie dokonanej wysyłki, kosztów ponownej przesyłki, oraz innych uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji Zamówienia.

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy Sprzedaży. Ustala się, że Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów oraz potwierdza, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

 2. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia, w tym potwierdzenia rodzaju Towaru, ilości, ceny, kosztów dostawy.)

 3. Terminy realizacji zlecanych dodatkowych usług są ustalane indywidualnie.

 4. Za złożone Zamówienie uważa się Zamówienie potwierdzone Klientowi przez Sklep drogą elektroniczną.

 5. Za zawarcie Umowy sprzedaży uważa się potwierdzenie Zamówienia przez Sklep zgodnie z pkt. 7 powyżej.

 6. Realizacja Umowy Sprzedaży rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

 7. W przypadku braku możliwości realizacji Umowy Sprzedaży w szczególności z uwagi na nieprzewidziany brak Towaru, względnie z uwagi na specyfikę Zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie do 2 dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 8. W przypadku braku/niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem (w tym: z powodu niedostępności u dostawców Sklepu względnie z innych przyczyn uniemożliwiających realizację Zamówienia w czasie przewidzianym w Zamówieniu), Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

 1. częściową realizację Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje częściowe anulowanie Zamówienia i zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów, a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na Towary niedostępne,

 2. anulowanie całości Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia w całości.

 1. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar:

 1. w przypadku, o którym mowa w ust. 12 lit a) powyżej - Sklep zwróci Klientowi zapłaconą należność w części, w której Klient zrezygnował z Zamówienia,

 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 12 lit b) powyżej Sklep zwróci należność w całości,

maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia anulowania Zamówienia w całości lub w części przez Klienta.

 1. Klient może również dokonać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu gdy Towar nie został jeszcze wyprodukowany/ wykonany, względnie dostosowany do indywidualnych wymagań Klienta lub przygotowany do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu.

 2. Modyfikacje dotyczące Zamówienia oraz adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres Sklepu: _sklep@pieczatkapolska.pl______________.

 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży Towarów, które mogą zostać wprowadzone przez Sklep zgodnie z odrębnymi regulaminami przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień tego rodzaju sprzedaży następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 5. pieczatkapolska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jednakże zmiany te nie mają wpływu na realizację zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian, chyba że są wynikiem błędu. Wtedy zamówienie zostaje anulowane a osoba kupująca zostaje poinformowana o anulowaniu zamówienia i zwrocie pieniędzy na konto.

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR ORAZ KOSZTY DOSTARCZENIA TOWARU

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności :

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzonym przez Bank ING Bank Śląski o/Bytom o numerze: 91 1050 12301000 0090 6152 1168

 2. płatność kartą płatniczą, we wskazanych sklepach firmowych Sprzedawcy wskazanych w niniejszym regulaminie,

 3. płatność gotówką przy odbiorze dla niektórych, określonych Towarów.

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem

Przelewy 24

-przelew on-line za pośrednictwem platformy Przelewy24, udostępniającej automatyczne płatności

-przelewami on-line z ponad 144 banków w Polsce, zabezpieczone certyfikatem bezpieczeństwa SSL EV oraz spełniające rygorystyczne wymogi standardu PCI DSS LEVEL 1 gwarantując maksymalną ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną

-płatność kartą płatniczą za pośrednictwem platformy Przelewy24, spełniającej rygorystyczne wymogi standardu PCI DSS LEVEL 1, gwarantującej szybkie, proste i przede wszystkim bezpieczne transakcje przy użyciu kart płatniczych takich jak: Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB American Express 

 1. W przypadkach wskazanych w pkt 1 lit a) lub lit b) powyżej - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie _2___ dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sklep. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

 2. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski, w sposób określony w Zamówieniu.

 3. Dostawa Towaru odbywa się na koszt Klienta.

 4. Towary są dostarczane się za pośrednictwem firmy Kurierskiej Dhl lub In post. Odbiór osobisty pieczątek jest możliwy w Sklepie firmowym:, 42-605 Tarnowskie Góry, ul. Krucza 37 (TEL: 503 303 330, 32 282 82 07) E-MAIL: sklep@pieczatkapolska.pl, po uprzedniej zapłacie

 5. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest na stronie Sklepu po dodaniu Towarów do "koszyka".

 6. Zamówienie złożone przez Klienta na kwotę poniżej 200 PLN netto, wysyłane jest na koszt Klienta (do minimum liczone są również usługi). Koszt wysyłki zostanie uwzględniony w treści faktury VAT wystawionej przez Printy Pieczątka Polska .

 1. Zmówienie złożone przez Klienta na kwotę powyżej 200 PLN netto, wysyłane jest na koszt Printy Pieczątka Polska

 2. Klient otrzymuje wiadomość sms z informacją o numerze paczki.

 

 

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Czas realizacji Zamówienia zależy głównie od specyfiki Zamówienia złożonego przez Klienta oraz ilości realizowanych zamówień przez Sklep internetowy.

 3. Standardowo czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 (trzech) dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży Towaru.

 1. Zamówienie złożone w trybie expressowym (w terminie 2 godzin od czasu złożenie zamówienia w godzinach pracy 8-16 w dni robocze) jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowo o zamówieniu ekspresowym należy telefonicznie poinformować dostawcę i po otrzymaniu potwierdzenia że realizacja jest możliwa , dostawca przystąpi o trybu ekspresowego.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy Towaru w przypadku pośredniczenia przy dostawie DHL. IN POST lub innego Kuriera.

 2. O ewentualnym przedłużeniu terminu realizacji Zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub wiadomością za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Zamówieniu adres.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Printy Pieczątka Polska. W przypadku braku zamówionego towaru - Klient zostanie o tym powiadomiony przez pracownika w dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

VI. Reklamacje

 1. Wysyłane produkty pakowane są w kopert lub kartony zabezpieczone taśmą. Klient odbierający produkty jest zobowiązany sprawdzić czy przesyłka dotarła w stanie nienaruszonym - w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki należy wypełnić protokół reklamacyjny w obecności kuriera i przesłać skan protokołu na adres: sklep@pieczatkapolska.pl. Protokół reklamacyjny dostępny jest u kuriera firmy spedycyjnej.

 2. Jeśli w przesyłce dostarczonej przez spedytora w stanie nienaruszonym Klient stwierdzi rozbieżności prosimy o zgłoszenie reklamacji. Reklamacje należy składać telefonicznie lub mailowo do 3 dni od momentu otrzymania przesyłki.

 

 1. Reklamacja ilościowa jest rozpatrywana w dniu jej telefonicznego zgłoszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ilościowej towar jest niezwłocznie wysyłany do Klienta na koszt Sprzedającego.

 2. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane indywidualnie.

 3. Firma Printy Pieczątka Polska sp. z o. o. niezwłocznie poinformuje odbiorcę na piśmie lub telefonicznie o decyzji i sposobie załatwienia reklamacji.

 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Printy Pieczątka Polska. Udostępnianie istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje przez doręczenie Klientowi - wraz zamówionym towarem - faktury VAT/paragonu

 2. W razie ewentualny sporów powstałych w związku z zawartą umową - sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd siedziby lub miejsca zamieszkania strony pozwanej.

 3. Printy Pieczątka Polska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w związku z tym umożliwia swoim Klientom wgląd w swoje dane, ich poprawianie oraz żądanie zaprzestania ich wykorzystywania. Wszelkie uwagi na temat swoich danych prosimy kierować na adres: sklep@pieczatkapolska.pl