PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW)

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

1.) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:

 1. ) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 2. ) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2.)dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.

 1. Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku gdy:

 1. przedmiotem umowy jest Zamówienia, które zostało zindywidualizowane według potrzeb Konsumenta,

 2. Sprzedawca rozpoczął realizację Zamówienia,

 3. dotyczy okoliczności wskazanych w pkt 11 poniżej.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

 2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może zostać wysłane pisemnie na adres: _sklep@piecztakapolska.pl Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz otrzymaniu przez Sprzedawcę zwróconego przez Klienta Towaru, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi na podany przez Niego adres skrzynki elektronicznej zwrot zamówionego Towaru i przesyła informację o zwrocie płatności, która nastąpi w terminie wskazanym w pkt 6 powyżej.

 6. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1.)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.)w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 

VII. REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, to podstawa oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta wyznaczony jest obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu wskazanymi w pkt 3 poniżej.
 2. W przypadku wystąpienia wady Towaru Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi określone w kodeksie cywilnym.

 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca (Klient niebędący Konsumentem). Strony umowy sprzedaży wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów, co niniejszym Przedsiębiorca (Klient niebędący Konsumentem) akceptuje.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru sprzedanego z Umową Sprzedaży. Towar sprzedany jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli między innymi:

  • nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Klienta (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).

 6. Reklamacja może być złożona przez Konsumenta pisemnie na adres: PRINTY Pieczątka Polska Spółka z o. o., ul. Krucza 37, 42-605 Tarnowskie Góry, z dopiskiem „Reklamacja”.

 7. Reklamacja powinna określać co najmniej dane Klienta, adres, sposób kontaktu, numer Zamówienia, opis stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową.

 8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.

 9. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta, jeśli Towar jest wadliwy - Konsumentowi przysługują roszczenie o:

  1. usunięcie wady lub

  2. wymianę Towaru na wolny od wad,

  3. obniżeniu ceny z powodu wady Towaru.

 10. W razie wadliwości Towaru Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Prawo to jednak nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej Konsument może wykonać w terminach wskazanych w Kodeksie cywilnym. Po upływie tych terminów uprawnienia wygasają.

 12. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sklepu za nabycie Towaru.

 

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 

  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

    

 

IX.SIŁA WYŻSZA

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 5 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.

 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.

 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.