Regulamin sklepu internetowego

 

 

Regulamin portalu Pieczątka Polska

 

Pieczątki, usługi poligraficzne  i ,usługi które grawerujemy na Państwa zamówienie zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) nie podlegają zwrotowi. Reklamacje będą uwzględniane jeżeli błąd wystąpił z naszej winy.

 

1. Portal Internetowy Pieczątka Polska, udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę Pieczątka Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Skośna 22, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 645-245-51-56 , Regon 240875190 zwaną dalej Pieczątka Polska.

 

2. Portal Internetowy Pieczątka Polska, jest to zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Pieczątka Polska i dostępna pod adresem www.pieczątkapolska.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Pieczątka Polska.

 

3. Użytkownik – jest to  każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Pieczątka Polska oraz Usług dostępnych w Portalu Pieczątka Polska.

 

4. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu Pieczątka Polska serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Pieczątka Polska.

 

5. Partner - każdy podmiot współpracujący z Pieczątka Polska na podstawie stosownej umowy.

 

6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Pieczątka Polska na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Pieczątka Polska.

 

7. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

8. Portal Internetowy Pieczątka Polska, zwany dalej Portalem działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Portalu są zobowiązani zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin.

 

9. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach i  informacjach niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym Pieczątka Polska.

 

10. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Pieczątka Polska poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Pieczątka Polska nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

11.  Do zawarcia pomiędzy Pieczątka Polska a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Pieczątka Polska dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu Pieczątka Polska w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Pieczątka Polska dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu Pieczątka Polska. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

 

12.  Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Pieczątka Polska jest bezpłatne.

 

13.   Pieczątka Polska ma prawo zamieszczania w Portalu Pieczątka Polska treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Pieczątka Polska lub Partnerów. Treści reklamowe stanowią integralną część Portalu Pieczątka Polska i prezentowanych w nim Materiałów.

 

14. Portal Pieczątka Polska oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Pieczątka Polska, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

 

15.  Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Pieczątka Polska przysługują Pieczątka Polska lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Pieczątka Polska prezentuje w Portalu Pieczątka Polska utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami.

 

16.  Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Pieczątka Polska oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

 

a) powielanie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i udostępnianie w sieci materiałów,

b) pobieranie zawartości i ich wykorzystywanie w całości lub części.

 

17. Zamieszczając Materiały w Portalu Pieczątka Polska Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

18. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Pieczątka Polska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

 

19.   Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Pieczątka Polska Materiały.

 

20.  Pieczątka Polska nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a) zamieszczone przez Użytkowników Materiały

b) wszelkie szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działania Użytkownika

c) pobrane z Portalu Pieczątka Polska informacje oraz skutki ich wykorzystania

d) niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu Pieczątka Polska

e) szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

21.   Użytkownikowi Portalu Pieczątka Polska przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Pieczątka Polska.  Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@pieczatkapolska.pl

 

22.   Pieczątka Polska rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i prześle odpowiedź na podany przez Użytkownika adres.

 

23. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. . Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Pieczątka Polska po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 

24. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Pieczątka Polska prosimy kierować na adres: sklep@pieczątkapolska.pl

 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będzie sąd właściwy dla Pieczątka Polska.

 

26.  Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu Pieczątka Polska.

 

27.   Pieczątka Polska- w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu. Pieczątka Polska jest uprawniona poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.

 

28.  Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem : http://pieczatkapolska.pl/index.php/warunki-zakupow.html

 

 

Warunki zakupów

 

I. Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pieczatkapolska.pl

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.pieczatkapolska.pl, prowadzony jest przez Firmę Pieczątka Polska sp. z o.o. ul .Skośna 22 42-600 Tarnowskie Góry wpisana przez Sąd Rejonowy  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000302475, NIP 645-245-51-56, REGON 240875190

 

1.   Platforma internetowa prowadzi sprzedaż towarów  i usług znajdujących się w ofercie Pieczątka Polska za pośrednictwem sieci Internet.

 

2.    Złożenie zamówienia zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień. Pieczątka Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w warunkach Regulaminu. Zmiany te będą obowiązywać od chwili opublikowania ich na niniejszej stronie.

 

3.   Tworząc konto w naszym sklepie uzyskasz możliwość szybszego zamawiania, przechowywania wielu adresów dostawy, przeglądania i śledzenia zamówienia oraz skorzystania z wielu innych opcji np. archiwum własnych zamówień.

 

4.   Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na niniejszej stronie.

 

5.     Prawidłowa rejestracja potwierdzana jest wiadomością elektroniczną przekazaną na podany w formularzu adres e-mail Klienta. Potwierdzenie zawiera login i hasło umożliwiające pełne korzystanie ze platformy internetowej.

 

II. Składanie zamówień

 

1.       Zamówienia w platformie internetowej można składać przez całą dobę.

 

2.       Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

 

3.       Zamówienie złożone drogą elektroniczną do godziny 16.00 w dniu roboczym jest realizowane dnia następnego. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku.

 

4.       Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będzie zrealizowane w pierwszym dniu roboczym.

 

5.       Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta. Potwierdzenie zawiera informacje o zamówionych towarach czy usługach.

 

6.       Istnieje możliwość  zamówienie pieczątek w trybie ekspresowym  w terminie 2 godzin  od czasu złożenie zamówienia w  godzinach pracy 8-16 w dni robocze. Jest to usługa dodatkowo płatna i kwota ta zostanie doliczona przy zaznaczeniu opcji expres w wysokości 25,00zł.

 

7.       Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie platformy internetowej są cenami netto i są wiążące od momentu złożenia zamówienia (towary na zamówienie - oznaczone ikoną telefonu - służą jedynie ich prezentacji, zakup możliwy będzie dopiero po telefonicznym ustaleniu ceny, cena dodanego takiego towaru do koszyka nie będzie wiążąca).

 

8.       Pieczątka Polska zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jednakże zmiany te nie mają wpływu na realizację zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian.

 

9.       Do ceny towaru należy doliczyć podatek VAT oraz koszty przesyłki.

 

10.    Zamówienie  bądź  zapytanie na większą  ilość pieczątek może zostać indywidualne wycenione na podstawię odrębnych ustaleń.

 

11.    Klient zobowiązany jest do:

 

-prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia wraz z podaniem prawidłowych danych do faktury oraz miejscem odbioru/wysyłki zamówienia

 

-wybrania spośród automatów odpowiedniego rozmiaru pieczątki dostosowanego do ilości treści zamawianej

 

-korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

 

-zamieszczenia w uwagach odpowiedniej informacji jeśli wyraża zgodę na ingerencję grafika w projekt

 

-korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, regulaminem oraz z ogólnymi zasadami korzystania z internetu

 

12.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

 

-przedpłata na numer konta bankowego podany na fakturze pro forma

 

-gotówką

 

-kartą na miejscu w sklepach firmowych Pieczątka Polska Sp. z o.o.:

 

13.    Przesyłki dostarcza się za pośrednictwem firmy Kurierskiej GLS lub Poczty Polskiej

 

-pocztą polską list polecony ekonomiczny do 4 produktów- 8,9 zł, powyżej 4 produktów firmą kurierska; (wyjątkiem są zamówienia na same płytki tekstowe które powyżej 4szt również mogą zostać nadane pocztą polską)

 

-firmą  kurierską  18zł netto przy opłaconej fakturze  pro forma za zamówione towary, usługi

 

14.    Odbiór osobisty pieczątek jest możliwy w Sklepach firmowych:

 

41-902 Bytom, ul.Smolenia 16/10 32/282-82-07 sklep@pieczatkapolska.pl

 

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Skośna 22 32-282-21-11 sklep.tg@pieczatkapolska.pl

 

43-300 Bielsko Białaul. Przekop 12 Tel: 33 812 34 13 bielsko@pieczatkapolska.pl

 

41-300 Dąbrowa Górniczaul. Kościuszki 19 Tel kom. 601 982 298 dabrowa@pieczatkapolska.pl

 

15.    Na wszystkie zakupione towary wystawiane są faktury VAT  lub paragon potwierdzające dokonany zakup. Faktura VAT, paragon dołączona jest do przesyłki.

 

16.    Każde zamówienie złożone poprzez system elektroniczny zostanie premiowane dodatkowym 2% rabatem liczonym od wartości złożonego zamówienia netto. Rabatowaniu nie podlegają koszty przesyłki oraz wybrane towary będące w promocyjnej cenie.

 

III. Brak towaru

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Pieczątka Polska. W przypadku braku zamówionego towaru  Klient zostanie o tym powiadomiony przez pracownika Biura Obsługi Klienta w dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

 

IV. Gwarancja

 

1.   Wszystkie towary znajdujące się w ofercie platformy internetowej posiadają 12 – miesięczną gwarancję[MI1] 

 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę na nowy produktu, który posiada uszkodzenie bądź wadę fabryczną

 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu, które powstały w wyniku:

- uszkodzeń mechanicznych;

- używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem

- samodzielnej próby modyfikacji produktu;

- działania mającego na celu uszkodzenie produktu; 

 

V. Zwroty i Reklamacje

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone przez Klientów zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Wówczas Klient winien w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru złożyć oświadczenie o odstąpieniu i w tym terminie wysłać je na adres Sklepu. Odstąpienie od umowy w terminie późniejszym nie wywołuje skutków, o których mowa we wspomnianej wyżej ustawie.

 

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może złożyc oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu zakupionego w serwisie www.stempleks.pl w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia. 

 

2. W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient winien dokonać zwrotu towaru. Sklep natomiast w tym samym terminie dokona zwrotu uiszczonej ceny. W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był nieużywany i kompletny. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.

 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego. Klient powinien ponadto niezwłocznie odesłać towar na adres Pieczątka  Polska.

 

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany za pomocą w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.

 

5.  W razie uzasadnionej reklamacji wymiana towaru na wolny od wad bądź usunięcie wady następuje w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

 

6. W przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca, kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4.       Powyższe warunki wyczerpują uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi i gwarancji określone w kodeksie cywilnym.

 

V. Postanowienia końcowe

1.      Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Pieczątka Polska. Udostępnianie istotnych postanowień umowy  sprzedaży następuje przez doręczenie Klientowi - wraz zamówionym towarem - faktury VAT, paragonu

2.       W razie ewentualny sporów powstałych w związku z zawartą umową - sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd siedziby lub miejsca zamieszkania strony pozwanej.

3.     Pieczątka Polska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 2a maj7 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

4.    Klient ponosi odpowiedzialność za  poprawność treści pieczątki oraz zgodność z dokumentami  zaświadczającymi jej legalność prawną.

Strona internetowa www.pieczatkapolska.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Więcej...